ఉన్నమాట చెప్ప నీవు ఊరు కుంటె ఒప్పు కోవు ఇంకె లాగె సత్య భామ

నన్ను దాటి వెళ్ళ లేవు నిన్ను నువ్వు దాచ లేవు ఏమి చెయ్య నయ్యో రామ
అను కున్నా తప్పు కదా మోమాటం ముప్పు కద
మన సైతే ఉంది కదా మన మాటేం వినదు కద
పంతం మాను కో భయం దేని కో

ఉన్న మాట చెప్ప నీవు ఊరు కుంటె ఒప్పు కోవు ఇంకె లాగె సత్యభామ
నన్ను దాటి వెళ్ళలేవు నిన్ను నువ్వు దాచలేవు ఏమి చెయ్యనయ్యోరామ

వద్దన్న కొద్ది తుంటరి గా తిరగక లా నా వెనక
నిద్దర్లో కూడ వంటరి గా వదలవు గా
నన్నాశ పెట్టి ఈ సరదా నేర్పి నదే నువ్వు గనక
నా కొంగు పట్టి నడవనిదే కుదరదు గా
అడుగ డుగున ఎదురైతే ఏ దారి తోచదు గా
అటు ఇటు ఎటు తేల్చవు గా మన కథ నువు తొందర గా
ప్రతీ చోట నీ నవ్వే పిలుస్తోంది గా

నన్ను దాటి వెళ్ళలేవు నిన్ను నువ్వు దాచ లేవు ఏమి చెయ్యనయ్యోరామ
ఉన్నమాట చెప్పనీవు ఊరుకుంటె ఒప్పు కోవు ఇంకె లాగె సత్యభామ

ఆమాయకంగ చూడక లా వేడుక లా చిలిపి కల
అయోమయంగ వెయ్యక లా హాయి వల
నీ మీద కొచ్చి ఉరితాడై వాలదుగా వాలు జడ
దానొంక చూస్తే ఎందుకట గుండె ధడ
మరి మరి శృతి మించి ఇలా నను మైమరపించకలా
తడబడి తల వంచి ఇలా తలపును అణిచేస్తే ఎలా
మరేం చెయ్యనే నీతో ఎలా వేగనే

నన్ను దాటి వెళ్ళలేవు నిన్ను నువ్వు దాచలేవు ఏమి చెయ్యనయ్యోరామ
ఉన్నమాట చెప్పనీవు ఊరుకుంటె ఒప్పుకోవు ఇంకెలాగె సత్యభామ
అనుకున్నా తప్పు కదా మోమాటం ముప్పు కద
మనసైతే ఉంది కదా మన మాటేం వినదు కద
పంతం మానుకో భయం దేనికో

ఉన్నమాట చెప్పనీవు ఊరుకుంటె ఒప్పుకోవు ఇంకెలాగె సత్యభామ
నన్ను దాటి వెళ్ళలేవు నిన్ను నువ్వు దాచలేవు ఏమి చెయ్యనయ్యోరామ

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: