கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் முயற்சியாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிரதமர் மோடி  பிறப்பித்ததையடுத்து, ஏப்ரல் 14 வரை பயணிகள் ரயில் நிறுத்துவதாக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு ரயில்   செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: