எல்லாம் வேகமாக நடந்துவிட்டது.  என்ன நடக்கிறது என புரிந்துகொள்வதே  கடினமாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு நிலை வரும் என  எதிர்பார்க்கவில்லை.  எந்தப் பிரச்சனையுமின்றி படப்பிடிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தோம்.  முடியும் தருவாயில் செய்திகள் வரத்தொடங்கின.  வதந்தி என நம்பிக் கொண்டிருந்தோம்,ஆனால்  வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது. இரண்டு நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  பிறகு பிரதமரிடமிருந்து வெளியே வரக்கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  வீட்டில் இருந்தே வேலை செயதோம், அனைத்தும் குழப்பமாகி விட்டது - இவ்வாறு  ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.எல்லாம் வேகமாக நடந்துவிட்டது.  என்ன நடக்கிறது என புரிந்துகொள்வதே  கடினமாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு நிலை வரும் என  எதிர்பார்க்கவில்லை.  எந்தப் பிரச்சனையுமின்றி படப்பிடிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தோம்.  முடியும் தருவாயில் செய்திகள் வரத்தொடங்கின.  வதந்தி என நம்பிக் கொண்டிருந்தோம்,ஆனால்  வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது. இரண்டு நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  பிறகு பிரதமரிடமிருந்து வெளியே வரக்கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  வீட்டில் இருந்தே வேலை செயதோம், அனைத்தும் குழப்பமாகி விட்டது - இவ்வாறு  ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்எல்லாம் வேகமாக நடந்துவிட்டது.  என்ன நடக்கிறது என புரிந்துகொள்வதே  கடினமாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு நிலை வரும் என  எதிர்பார்க்கவில்லை.  எந்தப் பிரச்சனையுமின்றி படப்பிடிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தோம்.  முடியும் தருவாயில் செய்திகள் வரத்தொடங்கின.  வதந்தி என நம்பிக் எல்லாம் வேகமாக நடந்துவிட்டது.  என்ன நடக்கிறது என புரிந்துகொள்வதே  கடினமாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு நிலை வரும் என  எதிர்பார்க்கவில்லை.  எந்தப் பிரச்சனையுமின்றி படப்பிடிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தோம்.  முடியும் தருவாயில் செய்திகள் வரத்தொடங்கின.  வதந்தி என நம்பிக் எல்லாம் வேகமாக நடந்துவிட்டது.  என்ன நடக்கிறது என புரிந்துகொள்வதே  கடினமாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு நிலை வரும் என  எதிர்பார்க்கவில்லை.  எந்தப் பிரச்சனையுமின்றி படப்பிடிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தோம்.  முடியும் தருவாயில் செய்திகள் வரத்தொடங்கின.  வதந்தி என நம்பிக் எல்லாம் வேகமாக நடந்துவிட்டது.  என்ன நடக்கிறது என புரிந்துகொள்வதே  கடினமாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு நிலை வரும் என  எதிர்பார்க்கவில்லை.  எந்தப் பிரச்சனையுமின்றி படப்பிடிப்பு நடத்திக் கொண்டிருந்தோம்.  முடியும் தருவாயில் செய்திகள் வரத்தொடங்கின.  வதந்தி என நம்பிக் கொண்டிருந்தோம்,ஆனால்  வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது. இரண்டு நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  பிறகு பிரதமரிடமிருந்து வெளியே வரக்கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  வீட்டில் இருந்தே வேலை செயதோம், அனைத்தும் குழப்பமாகி விட்டது - இவ்வாறு  ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.கொண்டிருந்தோம்,ஆனால்  வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது. இரண்டு நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  பிறகு பிரதமரிடமிருந்து வெளியே வரக்கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  வீட்டில் இருந்தே வேலை செயதோம், அனைத்தும் குழப்பமாகி விட்டது - இவ்வாறு  ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.கொண்டிருந்தோம்,ஆனால்  வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது. இரண்டு நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  பிறகு பிரதமரிடமிருந்து வெளியே வரக்கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  வீட்டில் இருந்தே வேலை செயதோம், அனைத்தும் குழப்பமாகி விட்டது - இவ்வாறு  ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.கொண்டிருந்தோம்,ஆனால்  வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது. இரண்டு நாட்களில் படப்பிடிப்புகள் கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  பிறகு பிரதமரிடமிருந்து வெளியே வரக்கூடாது என அறிவிப்பு வந்தது.  வீட்டில் இருந்தே வேலை செயதோம், அனைத்தும் குழப்பமாகி விட்டது - இவ்வாறு  ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.. 

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: