நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்  குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதி உரை விவதாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சி, திருவனந்தபுரம்  எம்.பி சசி தரூர் உரையாற்றினார். பா.ஜ.க. இந்தியாவில் பிரிவினையைத் தூண்டுகிறது என்று, மத்திய அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களும் தோல்வி, எனவே அரசின் திட்டங்களுக்கு சிட் டவுன் இந்தியா, ஷட் டவுன் இந்தியா, ஷட் அப் இந்தியா என பெயர் வைக்கலாம் என பேசி உள்ளார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: