நாடு முழுதும் கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அரசு திணறி வரும் நிலையில், 100 நாட்களில் கரோனா பாதிப்பை குறைத்திருக்கிறோம் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.நாட்டிலேயே முதன்முதலாக கரோனா நோயாளி ஜனவரி 30-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். வூஹான் நகரிலிருந்து வந்த மருத்துவ மாணவிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. பின் கேரள அரசு  சிகிச்சையளித்து வெற்றிகரமாகக் குணப்படுத்தியது. நாடு முழுதும் கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அரசு திணறி வரும் நிலையில், 100 நாட்களில் கரோனா பாதிப்பை குறைத்திருக்கிறோம் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.நாட்டிலேயே முதன்முதலாக கரோனா நோயாளி ஜனவரி 30-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். வூஹான் நகரிலிருந்து வந்த மருத்துவ மாணவிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. பின் கேரள அரசு  சிகிச்சையளித்து வெற்றிகரமாகக் குணப்படுத்தியது.

 

நாடு முழுதும் கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அரசு திணறி வரும் நிலையில், 100 நாட்களில் கரோனா பாதிப்பை குறைத்திருக்கிறோம் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.நாட்டிலேயே முதன்முதலாக கரோனா நோயாளி ஜனவரி 30-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். வூஹான் நகரிலிருந்து வந்த மருத்துவ மாணவிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. பின் கேரள அரசு  சிகிச்சையளித்து வெற்றிகரமாகக் குணப்படுத்தியது. நாடு முழுதும் கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அரசு திணறி வரும் நிலையில், 100 நாட்களில் கரோனா பாதிப்பை குறைத்திருக்கிறோம் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.நாட்டிலேயே முதன்முதலாக கரோனா நோயாளி ஜனவரி 30-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். வூஹான் நகரிலிருந்து வந்த மருத்துவ மாணவிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. பின் கேரள அரசு  சிகிச்சையளித்து வெற்றிகரமாகக் குணப்படுத்தியது.

 

நாடு முழுதும் கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அரசு திணறி வரும் நிலையில், 100 நாட்களில் கரோனா பாதிப்பை குறைத்திருக்கிறோம் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.நாட்டிலேயே முதன்முதலாக கரோனா நோயாளி ஜனவரி 30-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். வூஹான் நகரிலிருந்து வந்த மருத்துவ மாணவிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. பின் கேரள அரசு  சிகிச்சையளித்து வெற்றிகரமாகக் குணப்படுத்தியது. நாடு முழுதும் கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த அரசு திணறி வரும் நிலையில், 100 நாட்களில் கரோனா பாதிப்பை குறைத்திருக்கிறோம் என கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.நாட்டிலேயே முதன்முதலாக கரோனா நோயாளி ஜனவரி 30-ம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். வூஹான் நகரிலிருந்து வந்த மருத்துவ மாணவிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. பின் கேரள அரசு  சிகிச்சையளித்து வெற்றிகரமாகக் குணப்படுத்தியது.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: