நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார். நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார்.

 

நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார். நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார்.

 

நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார். நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார்.உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார். நலவாரியத்தில் புதுப்பிக்காத, பதியாத 62 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 118 கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நிவாரணம் கிடைக்காமல் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என தமிழ்மாநில கட்டிடத் தொழிலாளர்கள் சங்கம் மதுரை மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினர் இரா.கணேசன் தெரிவித்தார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: