ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.ஓ மை கடவுளே’ படத்தை அடுத்து அசோக் செல்வன் ஃபேட் செஃப் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் இந்த படத்திலும் இரண்டு நாயகிகள் நடிக்க உள்ளனர். நித்யா மேனன்,ரீதுவர்மா ஆகிய இருவரும் நாயகியாக நடிக்கவுள்ளனர்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: