கரோனா காரணமாக மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்திலும் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அங்கீகாரம், பதிவு, அறிவிக்கை நடைமுறைகள் அமலாக்கத்தை 2020 அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க சி.பி.டி.டி. முடிவு செய்தது. புதிய நடைமுறைகளை ஜூன் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து அமல் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நிதியமைச்சகத்துக்கு முறையீடுகள் வந்தன. கரோனா காரணமாக மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்திலும் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அங்கீகாரம், பதிவு, அறிவிக்கை நடைமுறைகள் அமலாக்கத்தை 2020 அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க சி.பி.டி.டி. முடிவு செய்தது. புதிய நடைமுறைகளை ஜூன் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து அமல் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நிதியமைச்சகத்துக்கு முறையீடுகள் வந்தன.

 

கரோனா காரணமாக மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்திலும் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அங்கீகாரம், பதிவு, அறிவிக்கை நடைமுறைகள் அமலாக்கத்தை 2020 அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க சி.பி.டி.டி. முடிவு செய்தது. புதிய நடைமுறைகளை ஜூன் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து அமல் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நிதியமைச்சகத்துக்கு முறையீடுகள் வந்தன. கரோனா காரணமாக மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்திலும் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அங்கீகாரம், பதிவு, அறிவிக்கை நடைமுறைகள் அமலாக்கத்தை 2020 அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க சி.பி.டி.டி. முடிவு செய்தது. புதிய நடைமுறைகளை ஜூன் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து அமல் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நிதியமைச்சகத்துக்கு முறையீடுகள் வந்தன.

 

கரோனா காரணமாக மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்திலும் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அங்கீகாரம், பதிவு, அறிவிக்கை நடைமுறைகள் அமலாக்கத்தை 2020 அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க சி.பி.டி.டி. முடிவு செய்தது. புதிய நடைமுறைகளை ஜூன் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து அமல் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நிதியமைச்சகத்துக்கு முறையீடுகள் வந்தன. கரோனா காரணமாக மக்களுக்கும், பொருளாதாரத்திலும் ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அங்கீகாரம், பதிவு, அறிவிக்கை நடைமுறைகள் அமலாக்கத்தை 2020 அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்க சி.பி.டி.டி. முடிவு செய்தது. புதிய நடைமுறைகளை ஜூன் 1 ஆம் தேதியில் இருந்து அமல் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து நிதியமைச்சகத்துக்கு முறையீடுகள் வந்தன.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: