கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர். கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர்.

 

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர். கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர்.

 

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர். கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர்.பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர். கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் லாட்ஜில் தங்கியிருந்த வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 4 பேருக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கடலூர் சிதம்பரம் பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பூட்டு, பெல்ட் வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில், ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தனர்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: