கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

 

கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

 

கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். கரோனா மருத்துவக் கழிவு கையாளுதல், சேமித்தல், வெளியேற்றுதல்  நெறிமுறைகளை நெல்லை  நிர்வாகம் வெளியிடப்பட்டது.இந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என திருநெல்வேலி  ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: