விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார். விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார்.

 

விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார். விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார்.

 

விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார். விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார்.தெரிவித்துள்ளார். விருதுகள் முக்கியமா, வசூல் முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு இயக்குநர் ராஜமெளலி "வசூல் தான்  முக்கியம். விருதுகள்  ஆச்சரியப் படுத்தியதில்லை, வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அது பற்றி  யோசிக்க மாட்டேன். வசூல் சாதனைக்காக அல்ல. எவ்வளவு வசூலோ அவ்வளவு மக்கள் படத்தைப் பார்த்திருக்கிறார்கள் என அர்த்தம்"  - இவ்வாறு  தெரிவித்துள்ளார்.

 

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: