2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன். 2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன்.

 

2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன். 2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன்.

 

2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன். 2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது 2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன். 2004 சுனாமியில் நாகையில், கடலூரில், குமரியில் பலியானபோது இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன்.இங்கே தொற்று நோய்களால் 1 லட்சம் பேர் பலியாவதைத் தவிர்க்க முடியாது என உலக சுகாதார நிறுவனம் சொன்னதை பொய்யாக்கி  தொற்றுநோய் மரணம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொண்டோம் என்றார் டாக்டர் ஆர்.தாமோதரன்.

Find out more: