கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது. கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

 

கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது. கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

 

கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது. கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது. கரோனா வைரஸ் தடுக்கும் தடுப்பு வாக்சைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இத்தாலி ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.ஆய்வாளர்கள் உரிமை கோரினர்.இந்த வாக்சைனை வளர்த்தெடுத்த நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ. கூறியதாக அரபு செய்திகள் மனித செல்களில்  கரோனா தடுப்பு வாக்சைன் வைரஸைச் செயலிழக்கச் செய்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: