நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா. நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா.

 

நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா. நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா.

 

நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா. நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா.நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா. நீதிபதி தீபக் குப்தா வீடியோ வழியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ஓய்வு பெற்ரார். அவர் நாட்டின் சட்ட அமைப்பு பணக்காரர்கள், அதிகாரத்தில் உள்ளவர்க்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் நீதியமைப்பின் பிரச்சினை சரி செய்வதே கடமை. வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பிரியாவிடை பெற்ற முதல் நீதிபதி தீபக் குப்தா.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: