அருவா படத்துக்கான தனது சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக் கொள்வதாக இயக்குநர் ஹரி  வெளியிட்ட அறிக்கையில் "இந்த கரோனா பாதிப்பால் நம் திரையுலகம் மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் நம் தொழில் மறுபடியும் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பும். இந்த சூழலை மனதில் கொண்டு, நான் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் “அருவா” திரைப்படத்திற்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளேன்"இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அருவா படத்துக்கான தனது சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக் கொள்வதாக இயக்குநர் ஹரி  வெளியிட்ட அறிக்கையில் "இந்த கரோனா பாதிப்பால் நம் திரையுலகம் மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் நம் தொழில் மறுபடியும் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பும். இந்த சூழலை மனதில் கொண்டு, நான் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் “அருவா” திரைப்படத்திற்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளேன்"இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

 

அருவா படத்துக்கான தனது சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக் கொள்வதாக இயக்குநர் ஹரி  வெளியிட்ட அறிக்கையில் "இந்த கரோனா பாதிப்பால் நம் திரையுலகம் மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் நம் தொழில் மறுபடியும் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பும். இந்த சூழலை மனதில் கொண்டு, நான் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் “அருவா” திரைப்படத்திற்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளேன்"இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அருவா படத்துக்கான தனது சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக் கொள்வதாக இயக்குநர் ஹரி  வெளியிட்ட அறிக்கையில் "இந்த கரோனா பாதிப்பால் நம் திரையுலகம் மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் நம் தொழில் மறுபடியும் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பும். இந்த சூழலை மனதில் கொண்டு, நான் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் “அருவா” திரைப்படத்திற்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளேன்"இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

 

அருவா படத்துக்கான தனது சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக் கொள்வதாக இயக்குநர் ஹரி  வெளியிட்ட அறிக்கையில் "இந்த கரோனா பாதிப்பால் நம் திரையுலகம் மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் நம் தொழில் மறுபடியும் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பும். இந்த சூழலை மனதில் கொண்டு, நான் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் “அருவா” திரைப்படத்திற்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளேன்"இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அருவா படத்துக்கான தனது சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக் கொள்வதாக இயக்குநர் ஹரி  வெளியிட்ட அறிக்கையில் "இந்த கரோனா பாதிப்பால் நம் திரையுலகம் மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துள்ளது. நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் நம் தொழில் மறுபடியும் நல்ல நிலைக்குத் திரும்பும். இந்த சூழலை மனதில் கொண்டு, நான் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் “அருவா” திரைப்படத்திற்கு என்னுடைய சம்பளத்தில் 25% குறைத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்துள்ளேன்"இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: