ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்ய பாஜக பிரமுகர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று   விரைவில் முதல்வருடன்  ஆலோசித்து ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி  தெரிவித்தார்.

Image result for thirukkural in Aavin packet

ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்ய பாஜக பிரமுகர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று   விரைவில் முதல்வருடன்  ஆலோசித்து ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி  தெரிவித்தார். ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்ய பாஜக பிரமுகர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று   விரைவில் முதல்வருடன்  ஆலோசித்து ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி  தெரிவித்தார்.ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்ய பாஜக பிரமுகர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று   விரைவில் முதல்வருடன்  ஆலோசித்து ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி  தெரிவித்தார். ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்ய பாஜக பிரமுகர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று   விரைவில் முதல்வருடன்  ஆலோசித்து ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி  தெரிவித்தார்.  ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்ய பாஜக பிரமுகர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று   விரைவில் முதல்வருடன்  ஆலோசித்து ஆவின் பால் பாக்கெட்டுக்களில் திருக்குறள் பிரிண்ட் செய்யப்படும் என பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி  தெரிவித்தார்.


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: