மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

 

 

மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூரில் மேலும் 5 பேர் கரோனா சோதனையில் பாசிட்டிவ் என தெரிந்ததனால் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோவிட் -19 நோய்த்தொற்று 14 ஆக அதிகரித்ததாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

 

 

 

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: