இயற்கை வழங்கியிருக்கும் தூய்மையான பொருட்களில் ஒன்று இளநீர். நன்மைகளை வழங்கும் இளநீர் இயற்கையாக இனிப்பு கொண்டதாகும். எடை குறைப்பிற்கும், சுறுசுறுப்புக்கும் இளநீர் முக்கியமானதாகும்.  இளநீர்    ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது, கலோரிகள் குறைவாக இருப்பதால் எடை குறைப்பிற்கு பயன்படுகிறது.
Related image

இயற்கை வழங்கியிருக்கும் தூய்மையான பொருட்களில் ஒன்று இளநீர். நன்மைகளை வழங்கும் இளநீர் இயற்கையாக இனிப்பு கொண்டதாகும். எடை குறைப்பிற்கும், சுறுசுறுப்புக்கும் இளநீர் முக்கியமானதாகும்.  இளநீர்    ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது, கலோரிகள் குறைவாக இருப்பதால் எடை குறைப்பிற்கு பயன்படுகிறது.இயற்கை வழங்கியிருக்கும் தூய்மையான பொருட்களில் ஒன்று இளநீர். நன்மைகளை வழங்கும் இளநீர் இயற்கையாக இனிப்பு கொண்டதாகும். எடை குறைப்பிற்கும், சுறுசுறுப்புக்கும் இளநீர் முக்கியமானதாகும்.  இளநீர்    ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது, கலோரிகள் குறைவாக இருப்பதால் எடை குறைப்பிற்கு பயன்படுகிறது. இயற்கை வழங்கியிருக்கும் தூய்மையான பொருட்களில் ஒன்று இளநீர். நன்மைகளை வழங்கும் இளநீர் இயற்கையாக இனிப்பு கொண்டதாகும். எடை குறைப்பிற்கும், சுறுசுறுப்புக்கும் இளநீர் முக்கியமானதாகும்.  இளநீர்    ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது, கலோரிகள் குறைவாக இருப்பதால் எடை குறைப்பிற்கு பயன்படுகிறது.మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: