கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் 2,570 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் 6 மாத பணியமர்த்தப்படுகின்ற உத்தரவை முதல்வர் பழனிசாமி பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நடவடிக்கையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேவை அதிகம் உள்ளது. தடுப்புப் பணிக்காக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலம மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புனர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்களை அரசு பணியமர்த்தியது. கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் 2,570 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் 6 மாத பணியமர்த்தப்படுகின்ற உத்தரவை முதல்வர் பழனிசாமி பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நடவடிக்கையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேவை அதிகம் உள்ளது. தடுப்புப் பணிக்காக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலம மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புனர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்களை அரசு பணியமர்த்தியது.

 

கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் 2,570 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் 6 மாத பணியமர்த்தப்படுகின்ற உத்தரவை முதல்வர் பழனிசாமி பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நடவடிக்கையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேவை அதிகம் உள்ளது. தடுப்புப் பணிக்காக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலம மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புனர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்களை அரசு பணியமர்த்தியது. கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் 2,570 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் 6 மாத பணியமர்த்தப்படுகின்ற உத்தரவை முதல்வர் பழனிசாமி பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நடவடிக்கையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேவை அதிகம் உள்ளது. தடுப்புப் பணிக்காக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலம மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புனர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்களை அரசு பணியமர்த்தியது.

 

கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் 2,570 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் 6 மாத பணியமர்த்தப்படுகின்ற உத்தரவை முதல்வர் பழனிசாமி பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நடவடிக்கையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேவை அதிகம் உள்ளது. தடுப்புப் பணிக்காக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலம மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புனர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்களை அரசு பணியமர்த்தியது. கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் 2,570 ஒப்பந்த செவிலியர்கள் 6 மாத பணியமர்த்தப்படுகின்ற உத்தரவை முதல்வர் பழனிசாமி பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று நடவடிக்கையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேவை அதிகம் உள்ளது. தடுப்புப் பணிக்காக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலம மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புனர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்களை அரசு பணியமர்த்தியது.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: