ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.ஒடிசா, பஞ்சாப் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவும் ஏப்ரல் 30 வரை ஊரடங்கை நீட்டித்துள்ளது.

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

 

கரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்த பிரதமர் மோடி அறிவிப்புபடி, நாடுமுழுவதும் 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவித்ததனைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபில் மே 1 வரை ஊரடங்கு  நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

 

 

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: