கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் பட்டதாரி ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் பட்டதாரி ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் பட்டதாரி கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையின் பகுதியாக மக்களுக்கு உதவ முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு மாநகராட்சிப் பள்ளி கணித ஆசிரியர் ரூ.25 ஆயிரம் நிதி வழங்கினார். செனாய் நகரில் இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியின் கணிதப் பட்டதாரி ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.பட்டதாரி ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.பட்டதாரி ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.பட்டதாரி ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.ஆசிரியர் எம்.துரைப்பாண்டி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய்யை சந்தித்து முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு சம்பளத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரத்தை நன்கொடையாக வழங்கினார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: