உண்ணி  ஒரு சிறிய வகை பூச்சி. இந்த பூச்சி  சருமத்தில் ஒட்டி இரத்தத்தை உறிய ஆரம்பித்து விடும்.  உண்ணி  அராக்னட்ஸ் வகுப்பைச் சார்ந்தவை. பூச்சிகள் மற்றும் தேள் போல  இவற்றிலும் சில அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன.மர உண்ணிகள், மான் உண்ணிகள்  நோய்களை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை  உடம்பினுள் செலுத்தி  விளைவை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.

Image result for தீவிர நோய்  ஏற்படுத்தும் உண்ணி!

உண்ணி  ஒரு சிறிய வகை பூச்சி. இந்த பூச்சி  சருமத்தில் ஒட்டி இரத்தத்தை உறிய ஆரம்பித்து விடும்.  உண்ணி  அராக்னட்ஸ் வகுப்பைச் சார்ந்தவை. பூச்சிகள் மற்றும் தேள் போல  இவற்றிலும் சில அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன.மர உண்ணிகள், மான் உண்ணிகள்  நோய்களை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை  உடம்பினுள் செலுத்தி  விளைவை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.உண்ணி  ஒரு சிறிய வகை பூச்சி. இந்த பூச்சி  சருமத்தில் ஒட்டி இரத்தத்தை உறிய ஆரம்பித்து விடும்.  உண்ணி  அராக்னட்ஸ் வகுப்பைச் சார்ந்தவை. பூச்சிகள் மற்றும் தேள் போல  இவற்றிலும் சில அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன.மர உண்ணிகள், மான் உண்ணிகள்  நோய்களை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை  உடம்பினுள் செலுத்தி  விளைவை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. 

உண்ணி  ஒரு சிறிய வகை பூச்சி. இந்த பூச்சி  சருமத்தில் ஒட்டி இரத்தத்தை உறிய ஆரம்பித்து விடும்.  உண்ணி  அராக்னட்ஸ் வகுப்பைச் சார்ந்தவை. பூச்சிகள் மற்றும் தேள் போல  இவற்றிலும் சில அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன.மர உண்ணிகள், மான் உண்ணிகள்  நோய்களை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை  உடம்பினுள் செலுத்தி  விளைவை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.


మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: