சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர்.

 

சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர்.

 

சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர். சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கோவிட் மையங்களில் ஆய்வு செய்த சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் பாதித்த நபர்களுக்குத் தேவையான தரமான உணவு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர்.தெரிவித்துள்ளார். அறிகுறி இன்றி  நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று இயல்பாக உள்ள நோயாளிகள் சென்னையில்  பல்வேறு மையங்களில் தங்க வைக்கப் பட்டுள்ளனர்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: