విజయ్ ఆంటోని హీరోగా రూపొందిన బిచ్చగాడు 2 మూవీకి 13 రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చిన కలెక్షన్ ల వివరాలను తెలుసుకుందాం.

మొదటి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 4 కోట్ల షేర్ ... 8.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన లను వసూలు చేసింది.

రెండవ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3 కోట్ల షేర్ ... 6.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

3 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 3.40 కోట్ల షేర్ ... 6.95 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

4 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 1.29 కోట్ల షేర్ ... 2.43 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

5 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.82 కోట్ల షేర్ ... 1.62 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

6 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.60 కోట్ల షేర్ ... 1.17 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

7 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.43 కోట్ల షేర్ ... 0.86 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

8 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.32 కోట్ల షేర్ ... 0.64 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

9 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.60 కోట్ల షేర్ ... 1.18 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

10 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.90 కోట్ల షేర్ ... 1.70 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

11 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.32 కోట్ల షేర్ ... 0.62 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

12 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.36 కోట్ల షేర్ ... 0.73 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

13 వ రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 0.28 కోట్ల షేర్ ... 0.57 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను చేసింది.

మొత్తంగా ఈ సినిమా 13 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ గా 16.23 కోట్ల షేర్ ... 32.72 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లను వసూలు చేసింది.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: