கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார். கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார்.

 

கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார். கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார்.

 

கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார். கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியைகரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார். கரோனா காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரியை ஓர் ஆண்டுக்கும், தண்ணீர் வரியை ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார். ஆறு மாதங்களுக்கும் தள்ளுபடி செய்ய  பரங்கிப்பேட்டை பொதுமக்கள் சார்பில் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது. பரங்கிப்பேட்டை மக்கள் சார்பில் இந்த மனுவை குவைத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்க பொதுச்செயலாளர் அ.பா.கலீல் அஹ்மத் பாகவீ அனுப்பி உள்ளார்.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: