షారుక్ ఖాన్ హీరోగా రూపొందిన జవాన్ మూవీ ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 12 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ 12 రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ మూవీ రోజు వారిగా సాధించిన కలెక్షన్ ల వివరాలను తెలుసు కుందాం.

మూవీ కి మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 126.40 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి రెండవ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 112.75 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 3 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 144.25 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 4 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 136.05 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 5 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 54.80 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 6 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 39.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 7 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 39.45 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 8 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 43.85 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 9 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 35.85 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 10 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 61.60 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 11 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 61.90 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మూవీ కి 12 వ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 25.90 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మొత్తంగా ఈ మూవీ కి 12 రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ముగిసే సరికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 883.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ లు దక్కాయి.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: