అయితేIHGఈమధ్యIHGబుల్లితెరపైIHGఅంతగాIHGకనిపించడంIHGలేదు.IHGఎక్కువగాIHGసోషల్IHGమీడియాలోనేIHGతనIHGఫోకస్IHGపెడుతూIHGఉంటోంది.IHGఅవకాశాలుIHGలేకIHGకానీIHGవిష్ణుIHGప్రియIHGమాత్రంIHGతెరపైకిIHGఎక్కువగాIHGకనిపించడంIHGలేదు.IHGఇకIHGదీంతోIHGచివరకుIHGఇంస్టాగ్రామ్IHGస్టోరీస్IHGలోIHGరీల్స్IHGపోస్ట్IHGచేస్తూIHGఉంటోంది.IHGఇకIHGతాజాగాIHGవాంటెడ్,IHGపండుగాడుIHGఅనేIHGసినిమాలోIHGవిష్ణుIHGప్రియIHGనటిస్తున్నది.IHGఈIHGసినిమాIHGఆగస్టులోIHGరాబోతోంది.IHGఇకIHGఈIHGసినిమాIHGకంటేIHGముందుగాIHGఆహాIHGలోIHGఒకIHGవెబ్IHGసిరీస్IHGలోIHGనటించింది.IHGకానీIHGఅదిIHGపెద్దగాIHGవర్కౌట్IHGకాలేదు..అయితేIHGఇప్పుడుIHGసుధీర్IHGతోIHGకలిసిIHGనటిస్తున్నIHGఈIHGసినిమాIHGఆయనIHGఆమెకుIHGపేరుIHGతెస్తుందో?లేదో?IHGచూడాలి.మరిIHGఅయితేIHGఇందులోIHGచాలామందిIHGనటించబోతున్నారుIHGముఖ్యంగాIHGసుధీర్,IHGదీపికIHGపిల్లి,IHGఅనసూయ,IHGవిష్ణుIHGప్రియIHGవంటిIHGవారుIHGనటిస్తున్నారు.IHGఅయితేIHGఇప్పుడుIHGవిష్ణుIHGప్రియIHGమాత్రంIHGసోషల్IHGమీడియాలోIHGబాగాIHGయాక్టివ్IHGగాIHGఉంటుందిIHGతనIHGసినిమాIHGప్రమోషన్స్IHGతానేIHGచేసుకుంటుంది.IHGఈIHGమధ్యకాలంలోIHGరణవీర్IHGసింగ్IHGనగ్నంగాIHGఉన్నIHGఒకIHGఫోటోIHGచాలాIHGవైరల్IHGగాIHGమారింది.రణవీర్IHGఫోటోIHGమీదIHGనేషనల్IHGవైడ్IHGగాIHGట్రెండ్IHGసాగుతోందనిIHGచెప్పవచ్చు.IHGకొంతమందిIHGఆIHGఫోటోనుIHGతిట్టిపోస్తుంటేIHGరణవీర్IHGసింగ్IHGనానాIHGరకాలుగాIHGట్రోలింగ్IHGచేస్తున్నారు.IHGఅయితేIHGమరిIHGకొంతమందిIHGఅయితేIHGఇలానేIHGఆడవాళ్లుIHGచేస్తేIHGఊరుకుంటారాIHGవాళ్ళుIHGచేసేIHGధైర్యంIHGమేముIHGచేస్తేIHGఅంతIHGనీచమాIHGఅంటూIHGఫైర్IHGఅవుతూIHGఉన్నారు.IHGతాజాగాIHGవిష్ణుIHGప్రియIHGఒకIHGపోస్ట్IHGచేయడంIHGజరిగింది.IHGఅందులోనుIHGతనIHGఉద్దేశంIHGఇలానేIHGఉంటుందిIHGఅనిIHGచెప్పకనేIHGతెలియజేసింది.IHGమగవాళ్లుIHGబట్టలేమిIHGవేసుకోకుండాIHGఫోటోIHGషూట్IHGచేస్తేIHGగట్స్IHGఅనిIHGమెచ్చుకుంటారుIHGఅదిIHGఆడవాళ్లుIHGవారుIHGక్లియర్IHGగాIHGనడుముIHGచూపించినా..IHGఅదిIHGతప్పుగానేIHGభావిస్తూIHGఉంటారనిIHGతెలియజేసింది.IHGఇకIHGఅందుకుIHGసంబంధించిIHGప్రశ్నిస్తూIHGఒకIHGవీడియోనుIHGకూడాIHGషేర్IHGచేసిందిIHGవిష్ణుIHGప్రియ.IHGఅయితేIHGమొత్తానికిIHGవిష్ణుIHGప్రియIHGఎక్స్పోజింగ్IHGచేస్తుందిIHGకాబట్టేIHGతనుIHGకూడాIHGఇలాగేIHGప్రశ్నిస్తుందిIHGఅనిIHGకామెంట్లుIHGతెలియజేస్తున్నారుIHGనెటిజన్స్.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: